Obchodní podmínky

Prodej s nadhledem s.r.o.

Na webových stránkách https://prodejsnadhledem.cz/ a na souvisejících stránkách, na které je odkazováno (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném e-booku, o on-line kurzu, koučování, konzultaci či živém školení - workshopů. Ještě předtím, než některý z kurzů a on-line tréninků objednáte, přečtěte si, prosím, tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“).

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než kliknete na tlačítko „Odeslat“ na objednávkové stránce na webu. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej e-booků, on-line kurzů, koučování, konzultací a živých školení – workshopů (vše dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i (jen jako „produkty“) přes webové rozhraní a další webové stránky, na které budete z tohoto webového rozhraní přesměrováni.

Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

 

Obsah VOP: 

I. Základní údaje o nás

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou produktů a jak se platí?

V. Jakým způsobem vám budou produkty dodány?

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem?

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrem

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

Prodej s nadhledem s.r.o. provozovatel webu https://ivanasackova.cz/
IČ:  06330029
Sídlo: Trnečkova 537/45, 683 01 Rousínov, Česká Republika
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 101468
DIČ: CZ 06330029
E-mail: info@prodejsnadhledem.cz
Telefon: +420 776309157

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupujeme už jen jako „Prodávající“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

 

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, s námi uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených e-booků, on-line kurzů. Při koupi těchto produktů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem).

Kupujícím, který si produkty koupí, bude spotřebitel nebo může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

 

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. 

 

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej e-booků i on-line kurzů je uzavírána Kupní smlouva. Na prodej a realizaci koučování, konzultací a živých školení – workshopů je uzavírána Smlouva o poskytování služeb. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní nebo emailem, na základě vaší poptávky) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní anebo e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis prodávaných e-booků, on-line kurzů, koučování, konzultací a živých školení - workshopů, jejich obsah s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Pokud je pro účast v on-line kurzu, při koučování, konzultaci a živých školení - workshopů potřeba splnit nějaké zvláštní podmínky anebo účast předem konzultovat, najdete v popisu i takovouto informaci. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili a vyzkoušeli před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), případně vyberete způsob úhrady, pokud je v době objednávky nabízeno víc variant. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, její součástí (přílohou) je i zálohová faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je v případě objednávky e -booku anebo on-line kurzu Smlouva uzavřena.

Pro objednání koučování, konzultace a firemního školení – workshopu na míru, slouží kontaktní formulář přes webové rozhraní nebo běžné formy komunikace (email, telefon).

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat produkty přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 

IV. JAK JE TO S CENOU PRODUKTŮ A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.

2. SJEDNANOU CENOU je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR (u objednávek ze Slovenska a dalších zemí EU). Není-li přímo na webovém rozhraní uvedeno jinak, použije se pro přepočet aktuální kurz EUR vs Kč zaokrouhlený na celé Kč.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky není-li uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám po přijetí platby vystavíme a na e-mail uvedený v objednávce zašleme fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

6. V PŘÍPADĚ PRODLENÍ S ÚHRADOU jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/služby.

7. BONUSY K PRODUKTŮM: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je uveden u objednávky produktu/služby na webovém rozhraní), budou zaslány až po uhrazení kupní ceny objednaného produktu/služby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije
Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY DODÁNY?

A. DODÁNÍ E-BOOKŮ A ON-LINE TRÉNINKŮ

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném (EPUB) dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou e-mailovou adresu zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

2. DODACÍ LHŮTA. E-book či on-line kurz bude dodán při platbě on-line kartou nebo rychlým on-line bankovním převodem obratem po zaplacení a při platbě klasickým bankovním převodem nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, s výjimkou takového on-line kurzu, u kterého je kurz dodán (otevřen) v předem stanovený den pro všechny účastníky.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů coby e-booků a online kurzů nevznikají a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

4. Po dodání přístupových údajů si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás, abychom mohli zjednat nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. těchto VOP (reklamační řád).

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

B. DODACÍ A STORNO PODMÍNKY ŠKOLENÍ - WORKSHOPŮ

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Školení- workshop bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat školení- workshop za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Prodávající jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky kurzu, např. čas konání, místo konání v rámci stejné lokality, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumíme. Odpovídáme i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel školení- workshopu.

Školení- workshop se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců námi stanovený. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazujeme právo kurz zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat. V případě vážné zdravotní indispozice lektora proběhne školení - workshop pro všechny řádně přihlášené účastníky v náhradním termínu, který bude nahlášen 21 dní předem. Pokud se přihlášení účastníci nebudou moci v novém termínu zúčastnit, bude jim vráceno 100% z ceny kurzu zpět nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně. Další storno podmínky poté běží stejně jako u řádného termínu a účastníci budou o novém termínu informováni minimálně 21 dní předem. 

2. PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA: Účastník se na školení - workshop přihlašuje prostřednictvím objednávky vybraného produktu, odesláním objednávkového formuláře, a to nejpozději 2 dny před jeho začátkem. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.

Online přihlášky jsou prodávajícím potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na objednávkovém formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za školení - workshop.

Zařazení účastníků na školení – workshop je uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn o rezervaci místa na školení – workshopu nebo o naplnění jeho kapacity.

3. ÚHRADA CENY ŠKOLENÍ: Účastník se zavazuje uhradit cenu školení - workshopu dle splatnosti uvedené na doručené zálohové faktuře, nejpozději však ke dni konání školení - workshopu, a to převodem na účet prodávajícího, jestli není dohodnuto jinak. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad.

Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za školení - workshop v hotovosti v den jeho konání. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový a příjmový doklad u prezence.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU ŠKOLENÍ- WORKSHOPU: Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům školení (kupujícím). Kupující je v celém průběhu školení - workshopu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný.

Školení - workshopy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na školení - workshopu neopravňuje účastníka získané materiály, audio a video nahrávky, znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na školení -workshopu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsme oprávněni Kupujícího vyloučit z účasti na školení -workshopu či jeho části v případě, že Kupující nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodí průběh kurzu, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Kupujícího ze školení -workshopu nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením školení - workshopu, není-li uvedeno jinak.

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by kurz byl zrušen z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení školení -workshopu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

7. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na kurzu zrušit. V případě že jste již uhradili cenu kurzu a zrušíte účast nejpozději 15 dní před konáním školení - workshopu, vrátíme vám 90% zaplacené ceny. Pokud účast zrušíte v době 14 až 8 dní před konáním kurzu, vrátíme vám 50% zaplacené ceny. Při zrušení účasti v době 7 a méně dnů před zahájením kurzu, vám nebude zaplacená cena vrácena, ale máte možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu/služby od Prodávajícího v plné ceně školení - workshopu nebo absolvovat školení - workshop v náhradním termínu, bude-li se opakovat. Nebo můžete za sebe vyslat po domluvě s námi náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter školení - workshopu. V tom případě je uhrazená cena přesunuta k novému účastníkovi (náhradníkovi).

Pokud se kupující školení -workshopu nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

8. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na školení - workshop a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu školení - workshopu byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v našich propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na naši e-mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. I VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

  

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM?

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2.Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, v případě závažného porušení těchto povinností i bez předchozího upozornění.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání e-booku anebo on-line kurzu. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože jsme si přínosem a kvalitou e-booků a on-line kurzů jistí a současně si přejeme, abyste měli možnost si předané návody a postupy v praxi vyzkoušet, dáváme všem Kupujícím možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 14 dnů od dodání e-booku anebo on-line kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na info@ivanasackova.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I těchto VOP. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Při odstoupení od Kupní smlouvy jsme oprávněni vám ihned po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do on-line kurzu.

3. Nejpozději do 30 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za on-line kurz anebo e-book. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit, odstoupení lze učinit i e-mailem zaslaným na váš e-mail uvedený v objednávce. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se školení) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).

6. Jak vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

 

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídáme za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4.V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z  ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám produkt (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@prodejsnadhledem.cz

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete ZDE.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 17.5.2018